Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45311
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/38
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem akadēmisko izglītību psiholoģijas zinātnē, sniedzot padziļinātas teorētiskās zināšanas sociālās psiholoģijas apakšnozarē un attīstot patstāvīgas zinātniski pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas.
Programmas ietvaros:
– apgūtas prasmes parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, kuras atbilst psiholoģijas zinātnes nozares un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.
Ir apgūtas prasmes patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību:
– argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem psiholoģijas nozares aspektiem;
– patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi;
– uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt inovācijas psiholoģijas nozarē, veikt pētniecību sarežģītos apstākļos, izmantojot jaunas pieejas.
Ir attīstītas iemaņas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas problēmas:
– pamatot lēmumus un veikt papildu analīzi;
– integrēt dažādu jomu zināšanas;
– dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības darbības metožu attīstībā;
– parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e