Vides plānošana

PAMATDATI
Nosaukums: Vides plānošana
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47850
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vides aizsardzība
ISCED kods: 1021
ISCED nosaukums: Vides aizsardzība
Vides pārvaldības speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds vides plānošanā
Iegūstamā kvalifikācija: Vides pārvaldības speciālists vai dabas aizsardzības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 119
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standarta prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam vides pārvaldībā un iespēju sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas ietvaros ir apgūti LR un ES vides normatīvie akti un institucionālā sistēma, uzņēmuma (iestādes) administratīvās vadības principi;
– ir izveidojusies izpratne par mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un dabas vidi sabiedrības attīstības gaitā;
– ir apgūtas vides kvalitātes novērtēšanas metodes (saskaņā ar LR un ES normatīvajos aktos noteiktiem vides kvalitātes parametriem un indikatoriem);
– ir apgūtas datu matemātiskās analīzes metodes un attīstītas prasmes iegūt vides plānošanai nepieciešamo informāciju ar ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārtām un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, kartēm.
Ir prasmes pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādē un pieņemšanā;
– noteikt galvenos uzdevumus un pasākumus vides pārvaldībai, kā arī izvēlēties optimālākās vides pārvaldības metodes;
– izstrādāt un ieviest vides projektus.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot