Risku vadība un apdrošināšana

PAMATDATI
Nosaukums: Risku vadība un apdrošināšana
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42343
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods: 0412
ISCED nosaukums: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
Finanšu analītiķis
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds finansēs
Iegūstamā kvalifikācija: Finanšu analītiķis
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04046-15
Licences datums: 26.02.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/65
Akreditācijas lapas datums: 18.05.2020.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst finanšu analītiķa kvalifikācijai izvirzītajām prasībām un nodrošina vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām zināšanām risku vadībā un apdrošināšanā.

Studiju rezultāti:
– izprast aktuālās ekonomikas, finanšu un apdrošināšanas attīstības likumsakarības un principus, spēt orientēties tautsaimniecībā un finanšu vidē notiekošajos procesos, spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

– spēt analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības pārskatos atspoguļoto rādītāju kopsakarības, spēt novērtēt finanšu resursu izlietošanas efektivitāti un uzņēmuma finansiālo stāvokli kopumā, prast pārvaldīt finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus to diversificēšanai, samazināšanai vai novēršanai;

– spēt noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, prasme sagatavot investīciju projektus, spēt sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, prasme prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu;

– spēt veikt profesionālo darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;

– izprast profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;

– spēt uzņemties atbildību, strādājot komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

– spēt pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus un bakalaura darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot