Vide un ūdenssaimniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Vide un ūdenssaimniecība
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42853
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Vides inženieris
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds vides saimniecībā un vides inženierzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija: Vides inženieris
Pilna laika klātienePilna laika neklātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: SDF453
Lēmuma datums: 04.04.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/31
Akreditācijas lapas datums: 25.03.2020.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2024.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 02.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 20.02.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.11.2019.Aktualizēts studiju programmas kods atbilstoši 2017.gada 13.jūnija MK noteikumiem Nr.322SKK lēmums Nr.2019/13-L
29.05.2017.Mainīts studiju programmas apjoms no 200 KP uz 160 KP, pievienotas pilna laika neklātienes un nepilna laika neklātienes studijas, mainīts pilna laika studiju ilgums no 5 gadiem uz 4 gadiem. SAK lēmums Nr. 52-A