Bioloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Bioloģija
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Dzīvās dabas zinātnes
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43421
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 125 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/36
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi bioloģijas jomā, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veiksmīgi iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā, konkurēt Latvijas un ārzemju tirgū, kā arī profesionāli un akadēmiski tālākizglītoties;
– programmas ietvaros ir padziļināti apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas bioloģijā un tās apakšnozarēs;
– veidojusies izpratne par bioloģisko sistēmu funkcionēšanas un attīstības vispārīgām likumsakarībām visos dzīvības organizācijas līmeņos, kā arī par aktuālajām mūsdienu globālajām un lokālajām problēmām bioloģijas jomā un to iespējamajiem risinājumiem;
– apgūtas prasmes plānot un veikt laboratoriskos, eksperimentālos, instrumentālos pētījumus un novērojumus dabā, prasmes kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus, veikt datu statistisko analīzi un interpretāciju, prasmes prezentēt un publiski aizstāvēt savu pētījumu rezultātus u;-c;
– nostiprinātas vispārcilvēciskās attieksmes un vienlaicīgi tiek precizētas ar bioloģijas zinātni saistītās attieksmes, veidojot apziņu un izpratni par dabas aizsardzību un saglabāšanu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e