Inovatīvā uzņēmējdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Inovatīvā uzņēmējdarbība
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 44–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt profesionālā maģistra līmeņa studijas, pēc kuru apguves studējošais iegūtu tādu zināšanu, prasmju, kompetences un iemaņu līmeni, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu darbību, to pastāvīgu vērtības pieaugumu, pamatojoties uz tā darbības izcilību.
– sagatavot konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, attīstot radošo domāšanu, spēju ģenerēt inovatīvās idejas un radīt jaunas vērtības.

Studiju rezultāti:
– spēt demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā uz inovatīvo risinājumu bāzes, kuras nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai;

– patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai;

– patstāvīgi un kritiski analizēt sarežģītas pētnieciskās un profesionālās problēmas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā mainīgās vides apstākļos;

– pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;

– spēt demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;

– prast argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai;

– spēt pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai;

– apliecināt prasmi vadīt, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi komandā un uzņemties atbildību par komandas darba rezultātiem.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu par izvēlēto inovatīvās uzņēmējdarbības tematiku.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot