Finanses

PAMATDATI
Nosaukums: Finanses
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47343
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods: 0412
ISCED nosaukums: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
Finansists
Apjoms: 60–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds finansēs
Iegūstamā kvalifikācija: Finansists
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/65
Akreditācijas lapas datums: 18.05.2020.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finanšu speciālistus atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” prasībām darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos, piedāvājot padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai.

Studiju rezultāti:
– apgūt padziļināts zināšanas un spēt parādīt izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;

– spēt patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;

– prast argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem profesionālās jomas jautājumiem gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem;

– spēt sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;

– spēt patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas;

– izprast uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarības, prast prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prast analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēt noteikt uzņēmuma tirgus vērtību, izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;

– spēt parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot