Finanses

PAMATDATI
Nosaukums: Finanses
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42343
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods: 0412
ISCED nosaukums: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
Finansists
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds finansēs
Iegūstamā kvalifikācija: Finansists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/65
Akreditācijas lapas datums: 18.05.2020.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu jomā atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”.

Studiju rezultāti:
– spēt orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos un aktuālās finanšu attīstības tendencēs un likumsakarībās, spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

– spēt pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;

– spēt pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;

– prast prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus;

– prast veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;

– izprast profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;

– spēt uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

– spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus un bakalaura darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot