Fizika

PAMATDATI
Nosaukums: Fizika
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43443
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/42
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt zināšanas un izpratni fizikas jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, kas ļauj turpināt studijas fizikā vai inženierzinātnēs augstākā līmenī, kā arī veicināt studējošo tapšanu par brīvu, atbildīgu un radošu personību.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas zināšanas svarīgākajiem jēdzieniem, fundamentālajiem likumiem, principiem, teorijām, izveidota izpratne vispārīgajā un teorētiskajā fizikā, fizikālo pētījumu un mērījumu metodikā, augstākajā matemātikā un datorzinātnēs;
– ir attīstītas spējas darbā ar informāciju iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju no dažādiem avotiem, argumentēti diskutēt par fizikāla satura problēmām;
– ir iegūtas prasmes, veicot pētījumus, saskatīt pētījuma problēmas, plānot un organizēt savu patstāvīgo radošo un pētniecisko darbību;
– droši lietot fizikālās ierīces;
– iegūt, apstrādāt un analizēt pētījumos iegūtos datus, izvērtēt to ticamību;
– datu apstrādē un prezentēšanā lietot informācijas tehnoloģijas;
– apgūtas prasmes patstāvīgi analizēt un risināt fizikas un tās pielietojumu problēmas;
– saredzēt fizikas lietojuma iespējas citās zinātnes nozarēs;
– uzņemties iniciatīvu un atbildību, parādot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, strādāt komandā;
– izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.11.2019.Aktualizēts studiju programmas kods atbilstoši 2017.gada 13.jūnija MK noteikumiem Nr.322SKK lēmums Nr.2019/15-L
15.05.2015.Apstirpinātas izmaiņas studiju virzienā - noteikti divi specializācijas virzieni - Nanotehnoloģijas un Materiālu apstrādes tehnoloģijasSAK sēdes protokols Nr. 7