Kultūras vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Kultūras vadība
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds kultūras uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras iestādes vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Apgūtas zināšanas, attīstītas prasmes un kompetences kultūras uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā:
– apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kultūras jomā;
– organizācijas attīstības un mārketinga stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
– cilvēkresursu vadīšanā, projektu izstrādē un realizācijā, kultūras pasākumu organizācijā un vadīšanā;
– informācijas tehnoloģiju pielietošanā profesionālajā darbībā;
– prasmes pielietot iegūtās prasmes un iemaņas kultūras iestādes vadības specialitātē;
– attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas tālākai izglītībai;
– izstrādāti un aizstāvēti 3 studiju darbi un 3 prakses darbi;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot