Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42483
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Programmēšanas inženierisLoģistikas struktūrvienības vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas inženieris vai loģistikas struktūrvienības vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.: 04041-77
Licences datums: 19.03.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/31
Akreditācijas lapas datums: 25.11.2019.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2022.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai datorzinātņu nozarē, kas dod iespēju veiksmīgi akadēmiski un profesionāli tālākizglītoties, kā arī iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas zināšanas un iemaņas programminženierijas jomā, kā arī gūtas profesionālas prasmes, kuras ir nepieciešamas, uzsākot darba gaitas programmnodrošinājuma inženiera lomā;
– programmproduktu izstrādes darba procesā attīstītas spējas efektīvi risināt izvirzītos uzdevumus gan individuāli, gan komandā;
– apgūtas prasmes projektēt risinājumus vienā vai vairākās darbības jomās, izmantojot programminženierijas pieeju, kura balansē dažādu ieinteresēto pušu ētiskās, sabiedriskās, juridiskās un ekonomiskās intereses;
– attīstīta izpratne un spēja pielietot izplatītākās teorijas, moduļus un metodes, kuras nodrošina mūsdienīgu pamatu problēmu identifikācijai un analīzei, projektēšanai, izstrādei, realizācijai, atestācijai un programmnodrošinājuma dokumentēšanai;
– ir izveidojusies izpratne par pārrunu svarīgumu un apgūta spēja tās organizēt;
– ir attīstītas prasmes apgūt jaunus modeļus, metodes un tehnoloģijas, kā arī izprast nepārtrauktas profesionālās izaugsmes nepieciešamību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.11.2019.Studiju programmas kods mainīts atbilstoši 2017.gada 13.jūnija MK noteikumiem Nr.322SKK lēmums Nr.2019/17-L