Uzņēmējdarbības vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadīšana
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– sagatavot augsti kvalificētus vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai, atbilstoši profesijas standartam Uzņēmuma vadītājs – vadītāja vietnieks, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un iestāžu vadīšanu un to darbības ilgtspējīgu paplašināšanu, kā arī veicinātu jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanu.

Studiju rezultāti:
– spēt demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;

– prast novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;

– patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisko un jaunrades darbību, kas nodrošina radošo domāšanu;

– prast patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā uzņēmējdarbībā un uzņēmumu vadīšanā, sekmējot inovatīvu risinājumu ieviešanu;

– spēt strādāt komandā, izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot savu viedokli un diskutēt;

– spēt patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvākās pieejas;

– prast analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;

– spēt demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos;

– parādīt izpratni un ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu par izvēlēto uzņēmējdarbības problemātiku.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 29.09.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 30.08.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 14.07.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.10.2017.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā: mainīts studiju ilgums no 2,5 gadiem uz 2 gadiem, kredītpunktu apjoms no 96 KP uz 80 KP, pievienota īstenošanas valoda - angļu.SAK lēmums Nr. 72-A