Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47380
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Jurists
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija: Jurists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/35
Akreditācijas lapas datums: 18.12.2019.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt tiesību nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, jurista profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas, sagatavojot kvalificētus speciālistus tiesību nozarē valsts un Eiropas Savienības vajadzībām, īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas sagatavo jaunrades, pētnieciskajam, vadošajam un pedagoģiskajam darbam tiesību nozarē.
Programmas ietvaros ir:
– padziļinātas zināšanas par jaunākajām atziņām tiesību teorijas un tiesību tālākveidošanas jomā Latvijā un ārvalstīs;
– izvēlētajā tiesību apakšnozarē;
– pedagoģijā un psiholoģijā.
Apgūtas prasmes juridiska rakstura problēmu identificēšanā un risināšanā:
– zinātniskās un pētnieciskās darbības veikšanā;
– dažādu juridisko pieeju salīdzinošā analīzē;
– komplicētu konfliktsituāciju risināšanā.
Ir attīstītas prasmes noteikt galvenos uzdevumus tiesību zinātnes jomā un atsevišķās tiesību zinātnes apakšnozarēs:
– argumentēti izskaidrot un diskutēt par problēmjautājumiem dažādās tiesību zinātnes apakšnozarēs
– izvērtēt un kritiski analizēt Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo regulējumu dažādās tiesību zinātnes apakšnozarēs;
– veikt iegūto rezultātu analīzi;
– sagatavot pārskatus, prognozēt un modelēt nākotnes situācijas, izmantojot normatīvo regulējumu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot