Mākslas

PAMATDATI
Nosaukums: Mākslas
Institūcija: Latvijas Kultūras akadēmija
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45212
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Mūzika un skatuves māksla
ISCED kods: 0215
ISCED nosaukums: Mūzika un skatuves māksla
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 21
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Mācīšanās rezultāti (audiovizuālā māksla, filmu režija, producēšana):
– padziļinātas zināšanas mākslas teorijā, īpaši audiovizuālajā kultūrā;
– padziļināti apgūta filmu mākslas teorija un prakse, īpašu uzmanību veltot spēles filmām;
– apgūti studiju kursi Filmu režijas teorētiskie aspekti, Filmu forma un stils, Montāžas teorija un prakse, Filmu mākslas vizuālie pamati u.c. Studiju laikā veidotas filmas – mācību darbi;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir pētniecībā balstīts radošs darbs – spēles īsfilma un tās teorētiskā analīze.
Mācīšanās rezultāti (kultūras menedžments un radošās industrijas):
– padziļinātas zināšanas kultūras menedžmentā un mārketingā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, projektu menedžmentā, socioloģijā un kultūras teorijā, kā arī tiesību un ekonomikas jomās, lai programmas beidzēji spētu darboties dažādās kultūras nozarēs – gan valsts, gan nevalstiskajā, gan privātajā sektorā;
– pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites;
– pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras menedžmenta jomā, attīstītas lēmumu pieņemšanas, komunikācijas, prezentēšanas iemaņas;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (kultūras un starpkultūru studijas):
– papildinātas un specializētas zināšanas dažādās kultūras teorijas un starpkultūru disciplīnās;
– pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras un mākslas teorijā un vēsturē, kā arī starpkultūru attiecību nozarē un kultūras diplomātijā;
– pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (muzeju un kultūras mantojuma studijas):
– papildinātas un specializētas zināšanas kultūras teorijā, kultūras mantojuma teorijā, muzeju teorijā un vēsturē, krājuma saglabāšanā un pārvaldē, muzeju komunikācijas un izglītības jomā, muzeju menedžmentā un mārketingā, un apgūtas attiecīgās muzeju darbā nepieciešamās prasmes;
– izveidotas un attīstītas pētnieciskās prasmes kultūras teorijas, kultūras mantojuma teorijas, muzeoloģijas, muzeju vadības un komunikācijas jomās;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (starptautiskais mediju un kultūras menedžments):
– padziļinātas zināšanas kultūras menedžmentā un mārketingā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, projektu menedžmentā, socioloģijā un kultūras teorijā, kā arī tiesību un ekonomikas jomās, lai programmas beidzēji spētu darboties dažādās kultūras nozarēs – gan valsts, gan nevalstiskajā un privātajā sektorā;
– pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites;
– pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras menedžmenta jomā, attīstītas lēmumu pieņemšanas, komunikācijas, prezentēšanas iemaņas;
– nokārtots gala pārbaudījums, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu maģistra darbu (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs ar zinātniska pētījuma metodiku, rezultātu analīzi un secinājumiem.

Mācīšanās rezultāti (teātra māksla):
– papildinātas un specializētas zināšanas dažādās kultūras teorijas disciplīnās;
– apgūti zinātniskā darba metodoloģijas un metodikas pamati kultūras un mākslas teorijā un vēsturē;
– papildinātas un specializētas zināšanas par Latvijas un pasaules teātra attīstības tendencēm, teātra valodas meklējumiem, iestudējumu metodēm un paņēmieniem;
– papildinātas zināšanas, praktiskās iemaņas un pieredze teātra mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir pētniecībā balstīts radošs darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Kultūras akadēmijaLudzas iela 24, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot