Audiovizuālā māksla

PAMATDATI
Nosaukums: Audiovizuālā māksla
Institūcija: Latvijas Kultūras akadēmija
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43213
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Audiovizuālā māksla un mediju māksla
ISCED kods: 0211
ISCED nosaukums: Audiovizuālā māksla un mediju māksla
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04066-5
Licences datums: 08.06.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 08-L
Lēmuma datums: 08.06.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūtas specializētas zināšanas audiovizuālās mākslas jomā, parādīta šo zināšanu kritisku izpratne mākslas zinātnē un mākslas jaunradē;
– attīstīta spēja veikt profesionālu māksliniecisku vai pētniecisku darbību audiovizuālās mākslas jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas;
– prasme formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mākslas zinātnes apakšnozarē “Kino un teātra teorija”, prasme izskaidrot audiovizuālās mākslas svarīgākos jautājumus un argumentēti diskutēt par tiem;
– attīstīta prasme patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt mākslas zinātnes informāciju un to izmantot audiovizuālās mākslas jomā;
– spēt pieņemt lēmumus un risināt problēmas audiovizuālās mākslas izpētē un jaunradē;
– izprast profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un profesionāli darboties audiovizuālās mākslas nozares attīstībā un pilnveidē;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir studējošā akadēmiskās zināšanas un profesionālās spējas apliecinošs jaunrades darbs, kas papildināts ar pielikumu – darba teorētisko pamatojumu, vai ar specialitāti saistīts teorētisks pētījums.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Kultūras akadēmijaLudzas iela 24, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 06.06.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 03.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 03.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 03.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 02.05.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 17.03.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot