Biznesa ekonomika

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa ekonomika
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43311
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 110
Akreditācijas lapas datums: 22.11.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Apgūtas zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikas un biznesa vadības vispārizglītojošos studiju kursos:
-apgūtas teorētiskās zināšanas nozares profesionālās specializācijas kursos uzņēmējdarbībā, ekonomikā, uzņēmumu vadībā, biznesa tiesībās, grāmatvedībā, finansēs, nodokļos, finanšu analīzē u.c.;
– prasmes pielietot iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības ekonomikā un vadības lēmumu pieņemšanā;
– apgūtas pētniecības darba iemaņas un prasmes;
– izstrādāti un aizstāvēti 2 studiju darbi;
– veiktas 3 prakses dažādos tautsaimniecības uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izamaiņām studiju programmā no 28.08.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
04.09.2018.Programma pārveidota no profesionālā bakalaura studiju programmas "Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība", kods 42310 uz bakalaura studiju programmu "Biznesa ekonomika", kods 43311. Mainīts programmas apjoms no 160 KP uz 120 KP un studiju programmas ilgums no 4 gadiem vai 4,5 gadiem uz 3 gadiem vai 4 gadiem. Mainīts iegūstamais grāds no profesionālais bakalaura grāds ekonomikā un ekonomists uz sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā.SAK lēmums Nr. 93-A
04.12.2013.Programmas nosaukuma un grāda maiņa SAK sēdē apstiprināta programmas nosaukuma maiņa no 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs" ekonomista kvalifikācijas iegūšanai uz profesionālā bakalaura studiju programmu "Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība" profesionālā bakalaura grāda ekonomikā un ekonomista profesionālās kvalitfikācijas iegūšanai (SAK protokols Nr. 22 no 04.12.2013.)