Finanšu vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Finanšu vadība
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47343
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods: 0412
ISCED nosaukums: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
Finanšu analītiķis
Apjoms: 40 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds finanšu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Finanšu analītiķis
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/65
Akreditācijas lapas datums: 18.05.2020.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir:
– studējošos ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu finansēs vai ekonomikā sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus finanšu līdzekļu prognozēšanā un modelēšanā, kas balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, kā arī investīciju projektu vadīšanai kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un korporācijās;
– attīstīt prasmi izzināt un izprast likumsakarības finanšu procesu un attiecību jomā, kā arī apgūt to metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt.

Studiju rezultāti:
– apgūt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;

– prast novērtēt un analizēt finanšu vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;

– patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisko un jaunrades darbību, kas nodrošina radošo domāšanu;

– prasme strādāt komandā, spēt izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes;

– spēt patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvākās pieejas;

– prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma finanšu vadības jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;

– demonstrēt uzņēmuma finanšu vadības un prognozēšanas prasmes, tā nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinot tā pievienoto vērtību globālās ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos;

– spēt novērtēt ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot