Vides zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Vides zinātne
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43850
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Vides aizsardzība
ISCED kods: 1021
ISCED nosaukums: Vides aizsardzība
Apjoms: 124 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 119
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošo patstāvīgo studiju darbu, sniedzot teorētiskās zināšanas vides zinātnē un tās apakšnozarēs un attīstot zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā nodrošinot augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.
Programmas ietvaros ir papildinātas un padziļinātas esošās un iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vides zinātnes jomā:
– ir iegūtas vides zinātnes un tās nozaru raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne cilvēka un vides mijiedarbībā un vides zinātnes sistēmiskumā;
– zināšanas vides zinātnes metodoloģijā, problemātikā, pētnieciskajās metodēs un to pielietojumā vides zinātnē, vides problēmu risinājumos;
– zināšanas par cilvēka darbības ietekmi uz dabas vidi, vides ekonomiku, ekosistēmu precēm un pakalpojumiem;
– apgūtas prasmes un spējas izmantot iegūtās zināšanas teorētisku un praktisku uzdevumu risināšanā un pētījumu veikšanā vides zinātnē;
– plānot, pārvaldīt un realizēt patstāvīgo studiju, pētniecisko un sabiedrisko darbu;
– pielietot atbilstošas pētījumu metodes, aparatūru, instrumentus un datorprogrammas kamerālos, laboratoriskos un lauka pētījumos vides zinātnē;
– patstāvīgi veikt pētījumus un iegūt rezultātus, veikt iegūto rezultātu analīzi un interpretāciju;
– attīstītas spējas pielietot starpnozaru skatījumu uz vides problēmām un to iespējamajiem risinājumiem ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības kontekstā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot