Uzņēmējdarbības vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadīšana
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai;
– sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionalitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī pieņemot atbildīgus lēmumus.

Studiju rezultāti:
– izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, orientēties tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

– spēt uzņēmējdarbības vadīšanā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;

– prast vadīt uzņēmuma vadības procesus, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un personāla darbu, pārzināt uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, personāla, finanšu vadīšanas, loģistikas u.c.);

– spēt veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī prast pieņemt lēmumus;

– rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;

– spēt uzņemties atbildību, prast strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas;

– spēt pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju;

– spēt komunicēt vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot