Mākslas

PAMATDATI
Nosaukums: Mākslas
Institūcija: Latvijas Kultūras akadēmija
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43212
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Mūzika un skatuves māksla
ISCED kods: 0215
ISCED nosaukums: Mūzika un skatuves māksla
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 21
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Mācīšanās rezultāti (audiovizuālās un skatuves mākslas teorija):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu, iegūta prasme analizēt un aprakstīt audiovizuālās un skatuves mākslas kultūras darbus;
– iegūtas pamatzināšanas ekrāna un skatuves mākslas darbu veidošanā;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs audiovizuālās vai skatuves mākslas teorijā un/vai vēsturē (10 kredītpunkti), kas ir zinātniskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (drāmas un teksta studijas):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas specializētas zināšanas par drāmas teorijas un tehnikas pamatprincipiem sinhronā un diahroniskā aspektā: ņemot vērā gan vēsturiskos teātra un literatūras attīstības kontekstus un mijiedarbību, gan mūsdienu teātra mākslas praksi;
– spēja pielietot iegūtās zināšanas, patstāvīgi veidojot dramaturģisku, analītiski reflektējošu vai kritisku tekstu daiļliteratūras vai teātra jomā;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir studējošā akadēmiskās zināšanas un profesionālās spējas apliecinošs jaunrades darbs un tā teorētisks pamatojums vai ar specialitāti saistīts teorētisks pētījums.

Mācīšanās rezultāti (dramatiskā teātra aktiera māksla):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas dramatiskā teātra aktiera specialitātei atbilstošās pamatdisciplīnas – aktiera meistarība, skatuves runa, skatuves kustība, deja, solo un ansambļa dziedāšana;
– nokārtots gala pārbaudījums, kas ietver gala pārbaudījumu skatuves runas mākslā, kā arī izstrādātu un aizstāvētu bakalaura darbu (10 kredītpunkti) aktiera meistarībā, kas ir katra studenta individuālā darba novērtējums iestudējumos.

Mācīšanās rezultāti (dramatiskā teātra režija):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas zināšanas par teātra valodas meklējumiem, dramaturģiska vai prozas darba iestudējuma metodēm un paņēmieniem;
– apgūtas zināšanas par Latvijas un pasaules teātra attīstības tendencēm gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā;
– apgūtas teorētiskas zināšanas, praktiskas iemaņas un pieredze teātra mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā, sākot ar elementāru vingrinājumu ciklu un mazo formu skatuviskās darbības uzdevumiem līdz darbam ar dažādu laikmetu un stilu dramaturģijas darbiem;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir studējošā akadēmiskās zināšanas un profesionālās spējas apliecinošs teātra iestudējums vai ar specialitāti saistīts teorētisks pētījums.

Mācīšanās rezultāti (kultūras socioloģija un menedžments):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūta socioloģijas teorija un vēsture;
– apgūtas menedžmenta un kultūras menedžmenta teorijas un praktiskās iemaņas;
– apgūtas sociālo pētījumu metodes un attīstīta prasme tās pielietot sabiedrības un kultūras problēmu izpētē;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (kultūras teorija un menedžments):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas menedžmenta un kultūras menedžmenta teorijas un praktiskās iemaņas;
– izveidotas un attīstītas pētnieciskās prasmes kultūras un mākslas teorijas, vēstures un menedžmenta jomā;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (starpkultūru sakari):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūta specialitātes valsts valoda augstākajā līmenī, attīstot starpkultūru kompetenci, kā arī tulkošanas un lietišķās komunikācijas iemaņas;
– apgūtas zināšanas gan par specialitātes valsts vēsturi, kultūru un identitāti, gan arī par Latvijas vēsturi un kultūru, vienlaikus attīstot prasmes patstāvīgi pētīt specialitātes valsts kultūru un kultūras sakarus ar Latviju;
– nokārtots gala pārbaudījums, kas ietver gala pārbaudījumu specialitātes valsts valodā un kultūrā, kā arī izstrādātu un aizstāvētu bakalaura darbu (10 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.

Mācīšanās rezultāti (tradicionālā kultūra un latviešu folklora):
– apgūtas vispārinātas zināšanas par kultūras (literatūras, mākslas, mūzikas, teātra un kino) teorijas un vēstures attīstības likumsakarībām;
– apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par tradicionālo kultūru un folkloru;
– izveidotas un attīstītas pētnieciskās prasmes tradicionālās kultūras un folkloras, kā arī kultūras un mākslas teorijas un vēstures jomā;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Kultūras akadēmijaLudzas iela 24, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot