Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43311
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/38
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Studiju programmas ietvaros ir:
– apgūtas prasmes parādīt psiholoģijas zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst psiholoģijas zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim.
– ir attīstītas spējas parādīt psiholoģijas zinātnes nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
– ir attīstītas prasmes veikt inovatīvu pētniecisku darbību;
– formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus psiholoģijas zinātnes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
– patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
– īstenot profesionālo pilnveidi;
– parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
– uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
– ir apgūtas prasmes patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un, to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas psiholoģijas zinātnes nozarē, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e