Kas ir Studiju virzienu reģistrs?

Studiju virzienu reģistrs ir datu bāze, kurā regulāri tiek ievadīta informācija par visām licencētajām studiju programmām* un akreditētajiem studiju virzieniem**. Studiju virzienu reģistrā ir pieejama informācija par visām augstskolām un koledžām Latvijā. Šajā datu bāzē ikviens interesents var pārbaudīt, vai viņa/-as izvēlētā augstskola vai koledža ir akreditēta, kādas studiju programmas tā piedāvā apgūt un vai šīs studiju programmas ir akreditētas*** kādā no 29 studiju virzieniem (studiju virzienu sarakstu meklē sadaļas Studiju programmas apakšsadaļā - Pēc studiju virziena).

Studiju virzienu reģistrā informāciju par augstskolām un koledžām var atlasīt pēc šādiem parametriem:

  1. akreditētās augstskolas un koledžas,
  2. likvidētās augstskolas un koledžas,
  3. reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas,
  4. augstskolu un koledžu filiāles.

Studiju programmas ir iespējams atlasīt pēc šādiem rādītājiem:

  1. pēc studiju virziena, kura ietvaros studiju programma ir akreditēta, 
  2. pēc studiju programmas veida, piemēram, bakalaura studiju programma, maģistra studiju programma, doktora studiju programma u.tml.,
  3. pēc izglītības tematiskās grupas,
  4. pēc augstskolas vai koledžas,
  5. pēc studiju programmas īstenošanas vietas, t.i., pilsētas,
  6. kopīgās Latvijas augstskolu vai koledžu studiju programmas vai kopīgās Latvijas augstskolu vai koledžu studiju programmas ar ārvalstu augstskolām.

Licencētās, taču nevienā studiju virzienā neakreditētās studiju programmas, Studiju virzienu reģistrā tiek attēlotas uz pelēka fona, savukārt studiju programmas, kuru studiju virzienam ir beidzies akreditācijas termiņš, - uz sarkana fona.

Studiju programmu licencēšana* – tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu.

Studiju virziena akreditācija** – pārbaude nolūkā noteikt augstskolas vai koledžas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas vai koledžas studiju virziena akreditācija dod tiesības augstskolai vai koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Lai augstskola vai koledža varētu izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu***, ir jābūt akreditētai gan augstskolai vai koledžai, gan studiju virzienam.